REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

 • Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji /e-mail/ lub gier i zabaw ( czat).
 • Programy te udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej.
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 • Wypożyczając programy-użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu oraz przedłożyć dokument tożsamości.
 • Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela-bibliotekarza po opłaceniu 0.50 zł /od strony/, rekompensującej zużycie papieru oraz atramentu do drukarki. Drukować można jedynie fragmenty wypożyczonych programów.
 • Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi l godz. Po zakończeniu pracy należy oddać nauczycielowi-bibliotekarzowi wypożyczone programy.
 • Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 • Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho. Nauczyciel może zlecić korzystanie ze słuchawek.
 • Internet służy jedynie do celów edukacyjnych / np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi-bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 • Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 • Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje obsługującemu go nauczycielowi - bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.
 • Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza /najczęściej do końca roku szkolnego/.
 • Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PRZY ZPSZiO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

         I. ZADANIA BIBLIOTEKI

     Biblioteka szkolna jest:

 • interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną (centrum dydaktycznym ), w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
 • ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcąco-wychowawczej, diagnostyczno-prognostycznej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej;
 • Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą;
 • Biblioteka udostępnia rodzicom uczniów literaturę i inne materiały z zakresu wychowania w rodzinie i przezwyciężania kłopotów wychowawczych.
 • II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

  Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:
 • zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
 • zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami (bibliotekarskimi i pedagogicznymi) według obowiązujących norm etatowych, zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego
 • przydziela na początku roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
 • inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej i informacyjnej w szkole;
 • zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;
 • w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania;
 • hospituje i ocenia pracę biblioteki.
 • Pracownicy biblioteki

 • Biblioteką kieruje nauczyciel-bibliotekarz.
 • Zadania poszczególnych pracowników są ujęte w przydziale czynności i w planie biblioteki.
 • Pracownicy biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki.
 • Lokal

  Lokal biblioteki składa się z 3 pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni, magazynu książek.

  Zbiory

  Biblioteka gromadzi następujące materiały :
 • wydawnictwa informacyjne,
 • lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,
 • literaturę popularnonaukową i naukową,
 • literaturę piękną,
 • literaturę fachową zgodną z profilem programowym szkoły,
 • wydawnictwa albumowe,
 • prasę dla uczniów i nauczycieli,
 • inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania .
 • Finansowanie wydatków

  Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

  Czas pracy biblioteki

 • Biblioteka udostępnia swoje zbiory wg harmonogramu ustalonego na początku każdego roku szkolnego.
 • Czas pracy biblioteki określony jest stosownie do tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych.
 • Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania skontrum.

  Zasady udostępniania księgozbioru

  Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać:
 • na miejscu (czytelnia, sale lekcyjne),
 • wypożyczając do domu.
 • Bibliotekarz decyduje o tym, które zbiory mogą być wypożyczone na zewnątrz, a które mogą być czytane lub przeglądane tylko w czytelni.
 • Zbiory biblioteczne można wypożyczać tylko osobiście.
 • III. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA-BIBLIOTEKARZA

  Praca pedagogiczna

  Nauczyciel-bibliotekarz jest obowiązany:
 • Udostępniać zbiory w wypożyczalni, czytelni;
 • Prowadzić działalność informacyjną i propagandę wizualną, słowną i audiowizualną (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze);
 • Udzielać porad w wyborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej czytelników;
 • Prowadzić rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy (np. wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia się);
 • Prowadzić zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej;
 • Współorganizować pracę uczniów (np. koła przyjaciół biblioteki),  współpracujących z biblioteką;
 • Współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji i kół zainteresowań,
 • z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia;
 • Prowadzić różnorodne formy bibliotecznych zajęć pozalekcyjnych.
 • Prace organizacyjno- techniczne

  Nauczyciel-bibliotekarz jest obowiązany:
 • troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego;
 • gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzać ich selekcję;
 • prowadzić ewidencję zbiorów;
 • opracowywać zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja);
 • organizować warsztat działalności informacyjnej;
 • prowadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną i roczną (okresową), indywidualny pomiar aktywności czytelniczej uczniów;
 • planować pracę (roczny ramowy plan pracy biblioteki, składać roczne sprawozdanie z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole);
 • doskonalić warsztat swojej pracy.
 • IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

  Z biblioteki mogą korzystać:

 • uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym;
 • nauczyciele;
 • inni pracownicy szkoły;
 • rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów;
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na 3 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń , może prolongować termin zwrotu.
 • Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 • Czytelnik wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczoną lub zagubioną książkę lub inny element zbioru. W przypadku zniszczenia ,zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest:
 • zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza, albo zwrócić jej równowartość ( po aktualnej cenie rynkowej łącznie z kosztami zakupu). Bibliotekarz ma prawo, po konsultacji z Dyrektorem szkoły, ustalić inne warunki rekompensaty za zniszczoną lub zagubioną książkę, bądź inny wypożyczony z biblioteki element zbioru niż określone wyżej.
 • Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 • Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 • Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.