Piszesz referat, pracę konkursową, (w przyszłości zapewne - pracę licencjacką lub magisterską) korzystasz z różnych źródeł informacji. Do takich prac powinieneś dołączyć bibliografię załącznikową - czyli wykaz wykorzystanych dokumentów. 

MATURZYSTO! Na miesiąc przed egzaminem ustnym z języka polskiego powinieneś przedstawić nauczycielowi swoją bibliografię załącznikową - czyli spis dokumentów, które wykorzystałeś przygotowując prezentację egzaminacyjną.  

Bibliografia wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać Bibliografia to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

Twoja bibliografia powinna zawierać: 

Literaturę podmiotu inaczej bibliografię podmiotu, to wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Spis tekstów kultury, które wykorzystałeś np. utwory literackie (wiersze, powieści); plastyczne (np. reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb); muzyczne; filmy 

Literaturę przedmiotu czyli tak zwaną bibliografię przedmiotową. Są to pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach. Literatury przedmiotu się nie interpretuje, służy ona uzasadnieniu wniosków wysnutych z własnej interpretacji omawianych dzieł. Spis dokumentów dotyczących Twojego tematu prezentacji (np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, artykuły zamieszczone w Internecie).

Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę dokumentów w Waszych pracach wydaje się zasadne porządkowanie - szeregowanie dokumentów w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów w obrębie wcześniej wydzielonych grup.

ZASADY SPORZĄDZANIA OPISÓW WYDAWNICTW ZWARTYCH I CIĄGŁYCH DO BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

  • PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.

  • PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

WYDAWNICTWA ZWARTE (książka)

Nazwisko i imię autora: Tytuł. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, rok wydania. Numer znormalizowany ISBN. (miejsce wydania i nazwa wydawcy jest polem nieobowiązkowym w opisie)

przykłady:

Gombrowicz Witold: Ferdydurke. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994. ISBN 83-08-02134-4.

Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 14. Warszawa: PWN, 2001. ISBN: 83-01-11069-4

Słownik pisarzy polskich. Pod red. Arkadiusza Latuska. Kraków: Zielona Sowa, 2003. ISBN 83-7389-123-4

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Pod red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego. Warszawa: Zakł. Narod. im. Ossolińskich 2002. ISBN 83-04-04606-7

Fragment wydawnictwa zwartego

Nazwisko i imię autora: Tytuł dokumentu macierzystego. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. (tytuł fragmentu, numery stron zajęte przez fragment).
(Przy opisie fragmentu książki nie umieszczamy numeru ISBN). 

(miejsce wydania i nazwa wydawcy jest polem nieobowiązkowym w opisie)

przykłady:

Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. Wyd. 2.1996. Stanisław Przybyszewski, s. 201-214.

Chodźko Ryszard: Wyobraźnia wyzwolona.1992. Niepokój w konfesjonale Różewicza, s. 183-198.

Artykuł w wydawnictwie zwartym

Nazwisko, imię autora artykułu: Tytuł artykułu. W: Opis książki, w której
zawarty jest artykuł.
Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (numery stron zajęte przez artykuł).
Przy opisie artykułu z książki nie umieszczamy numeru ISBN.

Przykłady:

Królikiewicz Grażyna: Romantyzm.W: Okresy literackie. Red. Jan Majda. Wyd. 5 zmien. i uzup. 1994, s. 191-243.

Maciąg Włodzimierz: O daremności naszych działań - "Bajki" Ignacego Krasickiego. W: Arcydzieła literatury polskiej. Pod red. Stanisławy Grzeszczuk, Anny Niewolak-Krzywdy. T. 1. 1987, s. 112-125.

WYDAWNICTWA CIĄGŁE (czasopismo)

Artykuły w wydawnictwach ciągłych

Nazwisko, imię autora artykułu: Tytuł artykułu. "Tytuł czasopisma" rok, oznaczenie zeszytu numery stronic zajmujące artykuł.

Przykłady:

Puzyńska Janina: Język Cypriana Norwida. "Polonistyka" 1991 nr 5 s. 268-283.
Kasperski Edward: Media i literatura u progu XXI wieku. "Przegląd Humanistyczny" 2002 nr 6 s. 33-42.

Recenzja w czasopiśmie

przykład:

Lepianka Maciej: I w następnym dniu. Warszawa 1976. Rec. Krzysztof Lipka, Granica realizmu i fantazji. "Nowe Książki" 1997 nr 7 s.48

Wywiad

przykład:

Kieślowski Krzysztof: Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn. "Polityka" 1992 nr 50 s.20

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE ELEKTRONICZNE WYDAWNICTWA ZWARTE, BAZY DANYCH I PROGRAMY KOMPUTEROWE 

Całość dokumentu  

Nazwisko i imię autora: Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data/rok wydania. data aktualizacji [data dostępu].- dla dokumentów online . warunki dostępu - dla dokumentów online. Numer znormalizowany. 

Przykłady: 

Wielki multimedialny atlas świata [CD-ROM]. Wersja 2003. Warszawa: PWN, 2002.  ISBN: 83-01-13885-8 

Kopaliński Władysław: Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego. [CD-ROM]. Wersja 1.00.000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. ISBN 83-01-13194-2.

Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 15 paździenika 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/

Książka, wiersz w Internecie

Nazwisko i imię autora, Tytuł. [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data/rok wydania. [Data dostępu]. Warunki dostępu. 

Przykłady:

Nałkowska Zofia: Medaliony.[online]. [dostęp: 1 czerwca 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/20leciemiedzywojenne/Nalkowska/medaliony.htm
 

Mickiewicz Adam: Grażyna. [online]. [dostęp:16 października 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://mickiewicz.kulturalna.com/a-7217.html

wiersz

Leśmian Bolesław: O zmierzchu.[online]. [dostęp: 1 czerwca 2005]. Dostępny w Word Wide Web:http://monika.univ.gda.pl/~literat/lesman/ozmierz.htm

Artykuły

przykład:

Hanna Batorowska: Z dziejów biblioteki klasztoru OO. Cystersów w Mogile od jej zarania do początku XVIII wieku. W: Skórka Stanisław: Wirtualna Historia Książki i Bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 16 października 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.wsp.krakow.pl/whk/biblioteki/cystersi.html

Opis publikacji istniejącej samoistnie w Internecie


Nazwisko i imię autora, Tytuł pracy. [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu.

przykład:

Musiał Agnieszka: Oko w oko z dyslekcją. [online]. [dostęp16 października 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.babyboom.pl/dzieci_7_9/rozwoj/dysleksja/oko_w_oko_z_dysleksja.html

ELEKTRONICZNE WYDAWNICTWA CIĄGŁE  

opis artykułu z czasopisma w Internecie 

Nazwisko i  imię autora artykułu: Tytuł artykułu. W: "Tytuł czasopisma". [Typ nośnika]. Wydanie (rok). Oznaczenie zeszytu/numeru. data aktualizacji. [data dostępu]. warunki dostępu. 

przykłady:

Pawłowski Roman:  Nowa książka Jerzego Pilcha. W: "Gazeta Wyborcza" [online]. 20.10.2004 [dostęp 16 października 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://serwisy.gazeta.pl/ksiazki/1,19970,2346909.html

Krzysztof Zajdel: Wychowawca - pośrednik i adwokat klasy. W: "Edukacja i Dialog" [online]. 2005 nr 3 [dostęp 16 października 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.vulcan.pl/eid/archiwum/2005/03/index.html  

Komunikaty elektroniczne 

przykład:

Kowalska Teresa: Temat: biografia Mickiewicza [poczta elektroniczna]. Do: Magdalena Workowska. 14 października 2005; 08:57:11 [cytowany 25 października 1999; 16:03]. Korespondencja osobista

Podano przykładową (najczęściej stosowaną) interpunkcję. Jeszcze raz przypominamy, że norma nie precyzuje znaków umownych, nakazuje tylko konsekwencje w ich stosowaniu. We wszystkich opisach obowiązuje jednolity system interpunkcji.